DEEVA - Using Data and Experiences in Novel Ecosystem Value Co-Creation

Toteutus: 11/2016-4/2019
Budjetti: 830 000 euroa (Turku AMK 278 000 euroa)
Rahoitus: Business Finland, yritykset, tutkimusorganisaatiot
Kumppaneina Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, University of Exeter, University of Bath, Universita della Calabria, St. Petersburg Polytechnic University, Uclan, Karlstadt University ja 20 suomalaista yritystä


Twitterissä: #Deevareseach


DEEVA-tutkimushankkeessa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia luoda datasta arvoa ja kehittää syvälliseen asiakaskokemuksen ymmärtämiseen perustuvia uusia, asiakasohjautuvia palvelutuotteita sekä arvon yhteisluontia tukevia menetelmiä. Hankkeessa etsitään vastausta tutkimuskysymykseen: millaisia datan, tunteiden ja kokemusten yhdistäviä arvonluonnin tapoja, ilmenemismuotoja ja konteksteja digitalisaatio mahdollistaa? Hanke toteutetaan yhdessä laajan ja monipuolisen yritysverkoston kanssa; hankkeeseen osallistuu yhteensä 20 yritystä, edustaen erikokoisia yrityksiä ja useaa eri toimialaa, ml. energia‐, media‐, pankki‐, ICT‐, kiinteistö‐, kauppa‐ ja palveluala. Monialainen yritysverkosto tukee yhteisoppimista ja uusien oivallusten saavuttamista. Hankkeen monitieteinen toteuttajatiimi koostuu kolmesta kotimaisesta korkeakoulusta ‐ Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu ‐ sekä kuudesta kansainvälisestä yhteistyökorkeakoulusta. Hankkeessa syntyy eri kohderyhmille suunnattujen julkaisujen lisäksi asiakaskokemuksen mittareita ja tunnedatan reaaliaikaisia analyysityökaluja ja sovelluksia, joiden tuottama tieto saadaan osaksi yritysten arkipäivästä toimintaa tukemaan mm. monikanavaisen palveluympäristön hallintaa, uudenlaisten palvelutuotteiden syntymistä sekä yhteisluontiin perustuvien ekosysteemien kehittämistä. (lue lisää...)


CoSIE - Co-creating Service Innovations in Europe


Toteutus: 12/2017-11/2020
Budjetti: 4 800 000 euroa (Turku AMK 500 000 euroa)
Rahoitus: EU:n komissio, Horisontti2020-ohjelma
Tutkimuskumppaneina kymmenkunta eurooppalaista korkeakoulua
Kansallisena kumppanina Suomen Kuntalitto


Twitterissä: #CoSIE2020

 

CoSIE-hankkeessa etsitään julkisen sektorin kehittämistyöhön uusia ideoita ja muotoillaan asiakaslähtöisiä palveluja. Hanke lähtee siitä oletuksesta, että digitalisaatiota voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin palvelutarpeiden tunnistamisessa, palvelujen muotoilussa sekä kansalaisten osallistamisessa. Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin uudistumiskykyä sekä vauhdittaa asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämistä. Yhteiskehittäminen (co-creation) tarjoaa lupaavan viitekehyksen sekä käytännössä toimiviksi osoittautuneita menetelmiä ja työkaluja palvelujen uudistamiseen ja asiakkaiden kohtaamiseen. Tarpeiden tunnistamisessa testataan uusia avoimen datan ja sosiaalisen median mahdollistamia ratkaisuja. (lue lisää…)VaCoSBE - Value Co-Creation in the Future eSportsBiz Ecosystem


Toteutus: 8/2018-12/2018
Budjetti: 100 000 euroa (Turku AMK 55 000 euroa)
Rahoitus: Business Finland
Tutkimuskumppaneina Työterveyslaitos, VTT, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 

Twitterissä: #VaCoSBE

 

E-urheilu eli tietokoneiden välityksellä tapahtuva kilpapelaaminen on nopeimmin kasvava urheilun harrastamisen ja seuraamisen muoto. E-urheilu synnyttää ympärilleen monikerroksellisen ekosysteemin, jossa avautuu lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille kasvuhakuisille yrityksille. Kuten usein, myös tässä ekosysteemissä nopeimmat ja ketterimmät yritykset löytävät houkuttelevimmat lokerot. Ekosysteemi tarjoaa alustan radikaalien tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämiselle. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan laajentamisessa uusille markkinoille. Digitalisaatio muokkaa uusiksi myös perinteistä urheilua. Kehitys tuottaa hybridisyyttä eli monenlaisia kahden tai useamman erilaisen asian yhdistelmiä. Value Co-creation in the Future eSportsBizEcosystem –hanke (VaCoSBE) on rakennettu tämän hybridisyyden ymmärtämiseksi sekä siihen kytkeytyvän potentiaalin muuttamiseksi uudeksi liiketoiminnaksi. Hankkeessa tuotettu ymmärrys läikkyy laajalle yhteiskuntaan ja mahdollistaa aivan uusien e-urheilua hyödyntävien konseptien ja liiketoimintamallien luomisen. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa: ajanjaksolla 8/2018-12/2018 rakennetaan Business Finlandin Co-creation-rahoituksella yritysten kehitysprojektien ja rinnakkaisen tieteellisesti kunnianhimoisen tutkimushankkeen Co-innovation-hanke (3/2019-2/2021). (lue lisää…)InnoSI – Innovative Social Investments: Strengthening Communities in Europe

 

Toteutus: 5/2015-10/2017
Budjetti: 2 400 000 euroa (Turku AMK 218 000 euroa)
Rahoitus: EU:n komissio, Horisontti2020-ohjelma
Hankekumppanina 10 eurooppalaista korkeakoulua
Tiedon levittäjäkumppanina Suomen Kuntaliitto


Twitterissä: #innosi ja @INNOSI_H2020

 

Monitieteellisessä InnoSI-tutkimushankkeessa etsitään, arvioidaan ja vertaillaan paikallisia ja alueellisia sosiaalisia investointeja ja lisätään päätöksentekijöiden tietämystä sosiaalisista investoinneista ja niiden mahdollisuuksista hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa. Tämä on tarpeen, sillä sosiaalisen investoinnin suhteen eurooppalaiset yhteiskunnat etenevät eri tahdissa. Toisin kuin valtaosassa sosiaalisen investoinnin tutkimuksia, jotka on toteutettu kansallisella tasolla, InnoSI-hankkeessa pääpaino on alue- ja paikallistasolla tapahtuvassa sosiaalisessa innovoinnissa. (lue lisää…)

 
 

Arvoa urheilusta
 

Toteutus: 1/2015-12/2017
Budjetti: 750 000 euroa (Turku AMK 275 000 euroa)
Rahoitus: Tekes, yritykset, tutkimusorganisaatiot
Tutkimuskumppaneina Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Hankekumppaneina noin 20 yritystä ja urheilun kansallista lajiliittoa
 
Twitterissä: #arvoaurheilusta
 

Arvoa urheilusta -hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä sekä uusia arvonluonnin konsepteja, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää urheilun erityispiirteitä ja urheilun edustamia arvoja liiketoimintansa kehittämisessä erityisesti seuraavilla osa-alueilla 1) johtajuuden relationaalisuuden tunnistaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, 2) asiakaskokemusten parantaminen ja yrityksen brändiarvon kasvattaminen sekä 3) yhteiskuntavastuullisuuden kehittäminen ja monikulttuurisuuden johtaminen. (lue lisää…)Kolme avausta uuteen arvonluontiin

Toteutus: 1/2015-12/2017
Budjetti: 750 000 euroa (Turku AMK 50 000 euroa)
Rahoitus: Tekes, yritykset, tutkimusorganisaatiot
Tutkimuskumppaneina Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
Hankekumppaneina noin 15 yritystä


Twitterissä: #earvo


Hanke tuo esiin eri toimialoilta rohkeita uuden arvon avauksia, joiden avulla liiketoimintaa voidaan edistää. Erilaisten toimialojen vertailu tuottaa tietoa myös muille toimialoille esimerkkeinä siitä, mitä ajatuksellisia esteitä toisilla toimialoilla on ylitettävänä uutta runsaampaa arvoa tavoiteltaessa. Hankkeessa myös lisätään ymmärrystä ja luodaan keinoja siihen, miten rohkeus astua uuteen maastoon ja vieraalle maaperälle saadaan läikkymään yritysten kesken. (lue lisää…)VUPI - Virtaa urheiluseuroihin ja elinvoimaa paikallisyhteisöihin


Toteutus: 1/2016-5/2018
Budjetti: 130 000 euroa (Turku AMK 130 000 euroa)
Rahoitus: Euroopan maaseuden kehittämisen maatalousrahasto / Leader / Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit
Hankekumppaneina kymmenkunta varsinaissuomalaisten urheiluseuraa.

 

Twitterissä: #vupihanke

 

Hankkeessa 1) edistetään urheiluseurojen elinvoimaisuutta lisäämällä niiden markkinointi-, myynti- ja strategiaosaamista, 2)  kehitetään urheiluseurojen toimintaa rakentamalla uusia toimintamalleja julkisen hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, 3) tuetaan urheiluseurojen roolia alueellisen sosiaalisen pääoman vahvistamisessa ja alueellisen identiteetin rakentamisessa sekä 4) levitetään hankkeessa syntynyttä tietoa ja toimintamalleja alueen urheiluseuroihin, kolmannen sektorin organisaatioihin ja yrityksiin. (lue lisää...)

 


Kevyesti kasvuun

Toteutus: 1/2017-1/2019
Budjetti: 610 000 euroa (Turku AMK 136 000 euroa)
Rahoitus: ESR / Hämeen ELY-keskus
Hankekumppaneina Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja n. 40 pk-yritystä
 

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset, jotka tarvitsevat tukea teknologian haltuunotossa tai uudistumista toimintatavoissaan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan osallistujien eri sukupuolten mahdolliset erilaiset kehittämisen tai oppimisen tarpeet. Hankkeen välillisenä tavoitteena on lisätä henkilöstön osaamissta, kehittää organisaation oppimista ja arvontuotantoa sekä säilyttää nykyiset työpaikat. Pidemmän aikavälin tavoitteena on juurruttaa yritysten normaaliin toimintatapaan Startup-ajattelun nopeat ideoinnit ja kokeilut, oman toiminnan jatkuva analysointi työn tekemisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. (lue lisää...).

 


NEMO - Business Value from Negative Emotions


Toteutus: 1/2014-3/2016
Budjetti: 1 000 000 euroa (Turku AMK 334 000 euroa)
Rahoitus: Tekes, yritykset ja tutkimusorganisaatiot
Hankekumppaneina: Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu sekä kymmenkunta suomalaista yritystä.

Twitterissä: #nemohanke
 
NEMO-hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: miten ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa, yhteiskuntavastuun viestimisessä sekä kasvun, innovaatioiden ja jopa uusien liiketoimintamallien lähteenä? Hankkeen tuloksena syntyy uutta ymmärrystä ja käytännöllisiä välineitä negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden liiketoimintapotentiaalin realisoimiseksi. Hanke edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä tuottamalla niiden käyttöön välineitä, joiden avulla ne voivat hyödyntää näitä tunteita. Hanke kohdistuu yhteiskunnallisesti merkittävään ilmiöön, jonka parempi ymmärtäminen on välttämätöntä yhä aineettomammaksi käyvässä palvelutaloudessa. Aineettomien arvoelementtien merkityksen kasvu vaatii uudenlaista ajattelua, sillä oletettavasti arvonluonti perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän siihen, miten yrityksen sisäisissä ja ulkoisissa vuorovaikutussuhteissa syntyvä informaatio jalostetaan tiedoksi ja edelleen toiminnaksi, jossa huomioidaan myös ihmisten kokemat negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet. Hanke pohjautuu kompleksisuusajattelun, tietojohtamisen, aineettoman pääoman johtamisen, käyttäjälähtöisen ja avoimen innovoinnin, palvelutieteen, teknologiavälitteisen viestinnän sekä tunteiden psykologian, tunteiden sosiologian ja kuluttajakäyttäytymisen tunnetilojen tutkimushaaroihin tuottaen näistä näkökulmista uutta, poikkitieteellistä ymmärrystä negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden liiketoimintapotentiaalista. (lue lisää...)

 
 


KS. LISÄÄ AADI-TUTKIMUSRYHMÄN HANKKEISTA TÄÄLTÄ.